« back to the search result list(pl)  
FTALAN DIIZOBUTYLUICSC: 0829 (Październik 2006)
Ester bis-(2-metylopropylowy) kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego
Ester diizobutylowy kwasu ftalowego
1,2-benzenodikarboksylan di(izobutylu)
CAS #: 84-69-5
EINECS #: 201-553-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! UNIKAĆ KONTAKTU W CZASIE CIĄŻY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
FTALAN DIIZOBUTYLU ICSC: 0829
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA LEPKA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie drażniących dymów. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C16H22O4 - C6H4[CO2CH2CH(CH3)2]2
Masa cząsteczkowa: 278.4
Temperatura wrzenia: 320°C
Temperatura topnienia: -37°C
Gęstość : 1.04 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.0001
Prężność par, Pa w temp.20°C: 0.01
Względna gęstość par (powietrze = 1): 9.6
Temperatura zapłonu: 185 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 423°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.4
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.11  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018