« back to the search result list(pl)  
WARFARYNAICSC: 0821 (Listopad 2010)
3-(alfa-Acetonylobenzylo)-4-hydroksykumaryna
(RS)-4-Hydroksy-3-(3-okso-1-fenylobutylo)kumaryna
4-Hydroksy-3-(3-okso-1-fenylobutylo)-2H-1-benzopiran-2-on
CAS #: 81-81-2
UN #: 3027
EINECS #: 201-377-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z silnymi czynnikami utleniającymi.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Odkrztuszanie krwią. Krew w moczu. Wybroczyny podskórne. Dezorientacja. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować system zamknięty.  Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra ŁATWO SIĘ WCHŁANIA! Patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Patrz: Adnotacje. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną . 
Oczy   Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Biegunka. Nudności. Wymioty. Ból brzucha. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
Połknięcie lub wdychanie grozi śmiercią.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Powoduje uszkodzenie układu krwionośnego.
Powoduje uszkodzenie narządów (układu krwionośnego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
WARFARYNA ICSC: 0821
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY DO BIAŁEGO PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie drażniących dymów. 

Wzór chemiczny: C19H16O4
Masa cząsteczkowa: 308.3
Rozkłada się w temp.
Temperatura topnienia: 161°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.4
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.0017 (bardzo słaba)
Prężność par, Pa w temp.20°C: (nieistotna)
Względna gęstość par (powietrze = 1): 10.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.6  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować krwawienie. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. Narażenie może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na krew.(,) Co może być przyczyną krwawienia. Działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (frakcja inhalacyjna): 0.01 mg/m3, jako TWA; (skin).
MAK: 0.02 mg/m3, 0.0016 ppm; peak limitation category: II(8); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na ssaki. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
Warfarin is usually available commercially as the water soluble sodium salt (CAS 129-06-6). The physical properties above refer to the parent substance.
The symptoms of bleeding do not become manifest after one or two days.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
This CAS number is for the racemic mixture; other CAS numbers: 5543-57-7 (S-warfarin), 5543-58-8 (R-warfarin) 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 61-48/25-52/53; S: 53-45-61; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018