« back to the search result list(pl)  
PENTABORANICSC: 0819 (Listopad 2019)
Nonawodorek pentaboru
CAS #: 19624-22-7
UN #: 1380
EINECS #: 243-194-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Może ulec samorzutnemu zapaleniu się w kontakcie z powietrzem. Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 30°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z niezgodnymi substancjami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.  Powyżej 30°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć ditlenek węgla, specjalny proszek gaśniczy, suchy piasek. NIE stosować innych środków gaśniczych.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Nudności. Ból głowy. Senność. Zawroty głowy. Osłabienie. Drgawki. Utrata przytomności.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Nic nie pić. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Due to the pyrophoric nature of the substance, the procedure to clean up spills can only be provided on a case by case basis. Skonsultować się z ekspertem! 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
Łatwopalna ciecz i pary
Wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Działa drażniąco na skórę
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i wątroby.
Powoduje uszkodzenie narządów (ośrodkowego układu nerwowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.2; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, halogenami, innymi niezgodnymi materiałami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. W atmosferze azotu. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Hermetyczne. 
PENTABORAN ICSC: 0819
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
S(s)ubstancja może ulec samoistnemu zapaleniu się w kontakcie z powietrzem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z halogenami, związkami chlorowcowanymi, amoniakiem, wodą, utleniaczami oraz metalami, takimi jak aluminium.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na gumę i niektóre gumy syntetyczne.(,) 

Wzór chemiczny: B5H9
Masa cząsteczkowa: 63.2
Temperatura wrzenia: 60°C
Temperatura topnienia: -47°C
Gęstość (w temp.0-4°C): 0.6 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.42-98
Prężność par, kPa at 20°C: 22.8
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.2
Temperatura zapłonu: 30°C c.c.
Temperatura samozapłonu: ~35°C
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.3 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
W postaci cieczy, działa(ją) silnie drażniąco na oczy. Substancja może działać drażniąco na skórę, układ oddechowy. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy i wątrobę.(,) Co może spowodować kwasicę, zaburzenia czynności wątroby, drgawki i utratę przytomności. Narażenie na substancję w stężeniach przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może być przyczyną zmian behawioralnych. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.005 ppm; TLV-STEL1 0.015 ppm.
MAK: 0.013 mg/m3, 0.005 ppm; peak limitation category: II(2) 

ŚRODOWISKO
Brak danych. 

ADNOTACJE
Objawy często pojawiają się do 48 godzinach od narażenia.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018