« vissza a keresési eredmény listához  
PENTABORÁNICSC: 0819
Pentabór-nonahidrid1998 november
CAS #: 19624-22-7
ENSZ #: 1380
EINECS #: 243-194-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  30° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet halogénekkel, halogénezett vegyületekkel vagy oxidálószerekkel.  30° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon szén-dioxidot, speciális port, száraz homokot. Más szer használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Hányinger. Álmosság. Fejfájás. Szédülés. Görcsök. Öntudatlanság. Gyengeség. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.2; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, halogénektől és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Szárazon. Tartsa nitrogén légkör alatt. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
PENTABORÁN ICSC: 0819
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 150° C-on. Ezzel bórt és tűzveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Lebomlik égéskor. Így mérgező bór-oxidok füstöket képez. Reagál halogénekkel, halogénezett vegyületekkel, olajokkal, zsírokkal és oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. A szennyezett anyag levegőn spontán gyullad. 

Képlet: B5H9
Molekulatömeg: 63.2
Forráspont: 60° C
Olvadáspont: -47° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.6
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 22.8
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.2
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.3
Lobbanáspont: 30° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: ~35° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.42-98 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a májra. Okozhat görcsöket, acidózist és májkárosodást. Az expozíció a határérték felett, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.005 ppm mint TWA; 0.015 ppm mint STEL.
MAK: 0.013 mg/m³, 0.005 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál olyan tűzoltószerekkel, mint a halonok.
Egyes tünetek akár 48 órával később jelentkeznek.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018