« vissza a keresési eredmény listához  
TRIDIMITICSC: 0807 (2016 november)
Kristályos szilicium-dioxid, tridimit
CAS #: 15468-32-3
EINECS #: 239-487-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében minden tűzoltószer használható.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por belégzését. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Akut tünetek nem várhatók.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a tüdőt és az immunrendszert 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
TRIDIMIT ICSC: 0807
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN VAGY FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: SiO2
Molekulatömeg: 60.1
Forráspont: 2230° C
Olvadáspont: 1703° C
Sűrűség: 2.3 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen, légutakban és bőrön. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a tüdőre. Okozhat szilikózist. Okozhat autoimmun betegségeket. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
EU-OEL: (respirábilis frakció): 0.1 mg/m³ mint TWA.
MAK: rákkeltő kategória: 1 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
2. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
1. szálló porok megengedett koncentrációi. 5.: Tridimit: ÁK: respirábilis: 0,1 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019