« vissza a keresési eredmény listához  
MALEIN-ANHIDRIDICSC: 0799 (1997 szeptember)
2,5-Furándion
Dihidro-2,5-dioxofurán
Maleinsav-anhidrid
cisz-Butándion-anhidrid
CAS #: 108-31-6
ENSZ #: 2215
EINECS #: 203-571-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot. Por használata TILOS!   

 SZIGORÚ HIGIÉNE! A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Torokfájás. Légszomj. Zihálás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség. Fájdalom. Lásd Megjegyzések.  Lásd Megjegyzések. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hasi fájdalom. Égő érzés. Hányás. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: arcvédő, hőálló kesztyű, vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. Lásd: Megjegyzések. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Szárazon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
MALEIN-ANHIDRID ICSC: 0799
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN VAGY FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az oldat vízben közepesen erős sav. Reagál erős bázisokkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C4H2O3
Molekulatömeg: 98.1
Forráspont: 202° C
Olvadáspont: 53° C
Sűrűség: 1.5 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 25
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.4
Lobbanáspont: 102° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 477° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.4-7.1 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 0.081 mg/m³, 0.02 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); légúti és bőr allergizáló (SAH); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál tűzoltó szerekkel, mint a por.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
A maleinsav-anhidridet forró folyadék (70° C) formájában is szállítják; a bőrkontaktus kerülendő.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 195).
ÁK: 0,08 mg/m³, CK: 0,08 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-096-00-9; VESZÉLY; H302 H314 H337 H17; Piktogram: GHS08 GHS05 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 22-34-42/43; S: (2)-22-26-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019