« vissza a keresési eredmény listához  
alfa-HEXAKLÓRCIKLOHEXÁNICSC: 0795 (2009 november)
1-alfa,2-alfa,3-béta,4-alfa,5-béta,6-béta-Hexaklórciklohexán
alfa-Benzol-hexaklorid(alfa-BHC)
alfa-1,2,3,4,5,6-Hexaklórciklohexán
CAS #: 319-84-6
ENSZ #: 2761
EINECS #: 206-270-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza ha a formulációk tűz/robbanásveszélyes oldószert tartalmaznak.      A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! SZOPTATÓ NÕK EXPOZÍCIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Lásd Lenyelés.  Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Forduljon orvoshoz, ha nem érzi jól magát. 
Szem Vörösség.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Fejfájás, Hányinger. Hányás. Hasmenés. Szédülés. Remegés. Görcsök.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni, kivéve, ha görcsök jelentkeznek. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék, vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel és védőkesztyű. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható nem-fém tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
Lenyelve mérgező
Bőrrel érintkezve ártalmas lehet
Feltételezhetően rákot okoz
A szoptatott gyermeket károsíthatja
Károsítja a központi idegrendszert
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a májat és a vesét
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve bázisoktól, fémektől és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
alfa-HEXAKLÓRCIKLOHEXÁN ICSC: 0795
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ BARNA ~ FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve klórt (lásd ICSC 0126), sósavat (lásd ICSC 0163) és foszgént (lásd ICSC 0007). Reagál bázisokkal és fémporokkal. 

Képlet: C6H6Cl6
Molekulatömeg: 290.8
Forráspont: 288° C
Olvadáspont: 157-160° C
Sűrűség: 1.9 g/cm³
Oldékonyság vízben: nagyon csekély
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.003
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 10
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.8  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat görcsöket. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre, a vesére és a májra. Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 0.1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban, pl. a halakban és a tengeri eredetű élelemben. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Ez az anyag a rovarölő hexaklórciklohexán (kevert izomérek) összetevője.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
A görcsök tünetei nem jelentkeznek csak 0.5 - néhány óra múlva.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
Lásd ICSC 0053, 0487 és 0796. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-042-00-0; VESZÉLY; H351 H301 H312 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: A C.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 21-25-40-50/53; S: (1/2)-22-36/37-45-60-61; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019