« vissza a keresési eredmény listához  
FURFURIL-ALKOHOLICSC: 0794
2-Furán-karbinol
Furfurál-alkohol
2-Furánmetanol
2-Hidroximetilfurán
2012 június
CAS #: 98-00-0
ENSZ #: 2874
EINECS #: 202-626-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  75° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  75° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Szédülés. Fejfájás. Hányinger.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Könnyezés. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Fejfájás, Hányinger. Aspirációs veszély!  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Tilos bármivel itatni! Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
Belélegezve halálos
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve mérgező
Szemirritációt okoz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a tüdőt és a vesét
Okozhat légúti irritációt
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
FURFURIL-ALKOHOL ICSC: 0794
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. VÖRÖSSÉ VAGY BARNÁVÁ VÁLIK, HA FÉNYNEK ÉS LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizál. Reagál erős oxidálószerekkel és erős savakkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagok egyes típusait. 

Képlet: C5H6O2
Molekulatömeg: 98.1
Forráspont: 170° C
Olvadáspont: -31° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.13
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 53
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 75° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 390° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.8-16.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.28
Viszkozitás: 4.09 mm²/s 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a tüdőre és a vesére. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.2 ppm mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 201).
ÁK: 40 mg/m³, CK: 40 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag). sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; H: 20/21-23-36/37-40-48/20; S: (1/2)-36/37-45-63 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018