« back to the search result list(pl)  
STIBANICSC: 0776 (Listopad 2008)
Wodorek antymonu (III)
Triwodorek antymonu
Antymonek wodoru
CAS #: 7803-52-3
UN #: 2676

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z ozonem lub kwasem azotowym.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu rozproszonych prądów wodnych.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Ból głowy. Osłabienie. Trudności w oddychaniu. Nudności. Słaby i nieregularny puls. Hemoglobinuria.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon gazoszczelny łącznie z samodzielnym aparatem oddechowym. Wentylacja. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
Skrajnie łatwopalny gaz
Wdychanie grozi śmiercią.
WdychaniaMoże powodować uszkodzenie przewodu oddechowego i krwi. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
 
STIBAN ICSC: 0776
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY GAZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powoli w temperaturze pokojowej.(,) Rozkłada się szybko w temp. 200°C.(,) Co powoduje wytwarzanie antymonu metalicznego, I i wodoru. Zwiększa to zagrożenie pożarem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z chlorem, stężonym kwasem azotowym oraz ozonem.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: SbH3
Masa cząsteczkowa: 124.8
Temperatura wrzenia: -18°C
Temperatura topnienia: -88°C
Względna gęstość (woda = 1): 2.26 (-25°C)
Rozpuszczalność w wodzie: słaba
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.4
Temperatura zapłonu: gaz łatwopalny 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja działa(ją) silnie drażniąco na drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować uszkodzenia komórek krwi. Narażenie na substancję w stężeniach przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.1 ppm 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
W piśmiennictwie nie znaleziono danych dotyczących granic wybuchowości, ale jest to substancja palna o temperaturze zapłonu < 61°C.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Brak związku pomiędzy zapachem a wartością normatywu higienicznego. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 20/22-51/53; S: (2)-61; Nota: A, 1 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018