« back to the search result list(pl)  
TLENEK POTASUICSC: 0769 (Październik 2006)
Monotlenek potasu
Tlenek dipotasu
CAS #: 12136-45-7
UN #: 2033
EINECS #: 235-227-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        Użyć proszek gaśniczy, ditlenek węgla. NIE stosować wodnych środków gaśniczych.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Uczucie pieczenia. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wyciąg miejscowy. Stosować ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Rozsypaną substancję zmieść do suchych, plastikowych pojemników z pokrywą. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

corr
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z mocnymi kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
TLENEK POTASU ICSC: 0769
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SZARY HIGROSKOPIJNY KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Roztwór wodny jest mocną zasadą. Reaguje gwałtownie z kwasami i działa korodująco. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie wodorotlenku potasu. Działa niszcząco na wiele metali w obecności wody.(,) 

Wzór chemiczny: K2O
Masa cząsteczkowa: 94.2
Rozkłada się w temp.350
Gęstość : 2.3 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie aerozolu może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Reaguje gwałtownie z środkami gaśniczymi, takimi jak woda.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
See ICSC 0357. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018