« back to the search result list(pl)  
2-METYLOSTYRENICSC: 0733 (Lipiec 1997)
2-Winylotoluen
o-Metylostyren
1-Etenylo-2-metylobenzen
o-Winylotoluen
CAS #: 611-15-4
UN #: 2618
EINECS #: 210-256-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.  W temperaturze powyżej 60°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 60°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Senność. Apatia. Ból głowy. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zapewnić odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz mocnymi kwasami. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. 
OPAKOWANIE
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
2-METYLOSTYREN ICSC: 0733
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może ulegać polimeryzacji w wyniku ogrzewania. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz mocnymi kwasami.(,) 

Wzór chemiczny: CH3C6H4CH=CH2 / C9H10
Masa cząsteczkowa: 118.2
Temperatura wrzenia: 170°C
Temperatura topnienia: -69°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.91
Prężność par, Pa w temp.25°C: 240
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.1
Temperatura zapłonu: 60 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 494°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.9-6.1
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.580  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. Substancja może działać na wątrobę i nerki.(,) Co może być przyczyną uszkodzenia tkanek. 


Normatywy Higieniczne
MAK: 98 mg/m3, 20 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: D.
TLV (patrz: Adnotacje) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
See ICSC 0514. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 20-51/53; S: (2)-24-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018