« back to the search result list(pl)  
SÓDICSC: 0717 (Kwiecień 2006)
Natrium
CAS #: 7440-23-5
UN #: 1428
EINECS #: 231-132-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z kwasami, halogenami lub wodą.  NIE dopuszczać do kontaktu z wodą, kwasami i halogenami. NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.    Użyć specjalny proszek gaśniczy, suchy piasek. NIE stosować innych środków gaśniczych.  Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Ból. Pęcherze. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Ciężkie, głębokie oparzenia. Utrata wzroku.  Stosować osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Rozsypaną/rozlaną substancję przysypać suchym proszkiem gaśniczym. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecorr
W kontakcie z wodą wytwarza łatwopalne gazy, które mogą zapalić się spontanicznie.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W oleju mineralnym. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku. 
SÓD ICSC: 0717
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SREBRNA SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJACA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Rozkłada się szybko pod wpływem powietrza i wilgoci.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). 

Wzór chemiczny: Na
Masa atomowa: 23.0
Temperatura wrzenia: 880°C
Temperatura topnienia: 97.4°C
Gęstość : 0.97 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par w temp.20°C: nieistotna
Temperatura samozapłonu: 120-125°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Patrz: ICSC 0360 (wodorotlenek sodu). 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Sodium is always kept under mineral oil.
Reaguje gwałtownie z środkami gaśniczymi, takimi jak woda i ditlenek węgla. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, C; R: 14/15-34; S: (1/2)-5-8-43-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018