« vissza a keresési eredmény listához  
SZÉNICSC: 0702 (2017 április)
CAS #: 7440-44-0
ENSZ #: 1361 (állati vagy növényi eredetű)
EINECS #: 231-153-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Por formában fokozottan tűzveszélyes. Gyúlékony.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés      
Bőr      
Szem   Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flame
Levegővel érintkezve önmagától meggyullad 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.2; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes. 
SZÉN ICSC: 0702
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEKETE POR VAGY VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. SZAGTALAN, HA TISZTA. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. Ha száraz, keverés, pneumatikus továbbítás, öntés, stb. hatására elektrosztatikusan feltöltődhet. 

Kémiai veszélyek
Az anyag spontán meggyulladhat levegővel érintkezve. Égéskor elégtelen szellőzés mellett, mérgező szén-monoxidot képez. Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel, mint bromátok, klorátok és nitrátok. 

Képlet: C
Atomtömeg: 12
Forráspont: >4000° C
Olvadáspont: >3500° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.8-3.51
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag expozíciójának egészségre kifejtett hatásait kiterjedten vizsgálták, de ilyet nem találtak.
Ez a kártya a tiszta, nem rostos formában lévő szénre vonatkozik.
A szén rostok, vagy policiklusos aromás szénhidrogént tartalmazó szén eltérő veszély jelenthetnek.
Lásd ICSC 0471 és 0893. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019