« back to the search result list(pl)  
DICHLORFOSICSC: 0690 (Kwiecień 2014)
Fosforan (V) 2,2-dichlorowinylodimetylu
Ester 2,2-dichloroetenylodimetylowy kwasu fosforowego (V)
CAS #: 62-73-7
UN #: 3018
EINECS #: 200-547-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy). Preparaty ciekłe zawierające rozpuszczalniki organiczne mogą być łatwopalne.  Ryzyko pożaru i wybuchu jeśli preparaty zawierają łatwopalne/wybuchowe rozpuszczalniki.  NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! UNIKAĆ NARAŻENIA MŁODOCIANYCH I DZIECI! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! PIERWSZA POMOC: STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zwężenie źrenic, skurcze mięśni, nadmierne ślinienie się. Drganie mięśni Drgawki. Zawroty głowy. Pocenie się. Świszczący oddech. Trudności w oddychaniu. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Zwężenie źrenicy. Nieostre widzenie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nadmierne wydzielanie śliny. Nudności. Wymioty. Bóle skurczowe brzucha. Biegunka. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Wentylacja. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Ciecz zabsorbować piaskiem lub innym obojętnym absorbentem. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Powoduje łagodne podrażnienia skóry
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Podejrzewa się, że powoduje raka.
Powoduje uszkodzenie układu nerwowego.
Powoduje uszkodzenie narządów (układu nerwowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
DICHLORFOS ICSC: 0690
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO BURSZTYNOWEJ CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Spalanie powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym tlenków fosforu, fosgenu i chloru. Działa niszcząco na żelazo, stal, tworzywa sztuczne i gumę.(,) 

Wzór chemiczny: C4H7Cl2O4P / CCl2=CHOPO(OCH3)2
Masa cząsteczkowa: 220.98
Temperatura wrzenia w 101.3kPa: 234°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.4
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.20°C: 10 (słaba)
Względna gęstość par (powietrze = 1): 7.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Prężność par, Pa w temp.20°C: 1.6
Temperatura zapłonu: 170°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.47  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę. Substancja może szkodliwie działać na układ nerwowy poprzez hamowanie aktywności cholinesterazy.(,) Narażenie na substancję w stężeniach przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C , znacznie szybciej podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Inhibitor cholinesterazy. Możliwość wystąpienia skutków skumulowanych. Patrz Narażenie Ostre/Objawy Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.1 mg/m3, jako TWA; (skin); (SEN); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi); DSB.
MAK: 1 mg/m3, 0.11 ppm; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Following the disappearance of symptoms from a short-term exposure, delayed effects could become manifest (after several days or weeks).
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji.
Jeżeli produkt zawiera rozpuszczalniki, zapoznać się także z odpowiednimi kartami ICSC. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, N; R: 24/25-26-43-50; S: (1/2)-28-36/37-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018