« back to the search result list(pl)  
NAFTAICSC: 0663 (Maj 2018)
Nafta oczyszczona
Lekka ropa naftowa
Olej do lamp
CAS #: 8008-20-6
UN #: 1223
EINECS #: 232-366-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 37°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 37°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Użyć proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Zawroty głowy. Ból głowy. Dezorientacja. Senność. Utrata przytomności.  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. W razie złego samopoczucia, zasięgnąć porady medycznej. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Zagrożenie aspiracją! Nudności. Wymioty. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zapewnić odpoczynek. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
Łatwopalna ciecz i pary
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Działa drażniąco na skórę
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
 
NAFTA ICSC: 0663
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
O NISKIEJ LEPKOSCI CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) 


Patrz: Adnotacje.
Temperatura wrzenia: 175-325°C
Temperatura topnienia: -48 - -26°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.80 - <1.0
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.5
Temperatura zapłonu: 38-52°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 210°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.7-5
Prężność par, kPa at 37.8°C: 1-3.7  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, po spożyciu i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę i drogi oddechowe. Połknięcie cieczy może spowodować aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as total hydrocarbon vapour): 200 mg/m3, jako TWA; (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: (pary): 350 mg/m3, 50 ppm; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C; kategoria rakotwórczości: 3B.
MAK: (aerosol, frakcja respirabilna): 5 mg/m3; peak limitation category: II(4); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C; kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Physical properties vary, depending on the composition.
Ingestion of kerosene (lamp oil) is a major cause of accidental poisoning in children. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018