« vissza a keresési eredmény listához  
HEXAMETILÉN-DIAMINICSC: 0659 (1998 november)
HMD(A)
1,6-Diaminohexán
1,6-Hexándiamin
CAS #: 124-09-4
ENSZ #: 2280
EINECS #: 204-679-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet forró felületekkel.    Használjon nagy mennyiségű vizet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés. Légszomj. Torokfájás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Bőrégés. Fájdalom. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen védőszemüveget, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Hasi fájdalom. Égő érzés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős savaktól. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni. 
HEXAMETILÉN-DIAMIN ICSC: 0659
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ, HIGROSZKÓPOS LABDACSOK VAGY PELYHEK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező és maró gázokat képez. Hevítve mérgező füstök keletkeznek. Így mérgező füstöket képez. Az oldat vízben erős bázis. Hevesen reagál savakkal és korrodáló hatású. Reagál oxidálószerekkel. Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. 

Képlet: C6H16N2
Molekulatömeg: 116.24
Forráspont: 199-205° C
Olvadáspont: 23-41° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.93
Oldékonyság vízben: oldódik
Gőznyomás, Pa 50° C-on: 200
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.8
Lobbanáspont: 85° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 305° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.9-7.6 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag lehet szilárd vagy folyadék, a környezeti hőmérséklettől függően.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Ezen a kártyán lévő ajánlások vonatkoznak a Hexametiléndiamin 70-80 %-os oldatára is, ENSZ 1783. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 153).
ÁK: 2,3 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-104-00-9; VESZÉLY; H312 H302 H335 H314; Piktogram: GHS05 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 21/22-34-37; S: (1/2)-22-26-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019