« vissza a keresési eredmény listához  
2-DIMETILAMINOETANOLICSC: 0654 (2005 október)
Dimetiletanolamin
N,N-Dimetil-2-hidroxietilamin
CAS #: 108-01-0
ENSZ #: 2051
EINECS #: 203-542-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  38° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  38° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Nehézlégzés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Homályos látás. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Sokk vagy ájulás. Égő érzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható nem-fém tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, savaktól, sav-kloridoktól, réztől és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
 
2-DIMETILAMINOETANOL ICSC: 0654
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező gázok képződnek, beleértve nitrogén-oxidokat. Az anyag közepesen erős bázis. Hevesen reagál savakkal, sav-kloridokkal, oxidálószerekkel és izocianátokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a rezet és ötvözeteit. 

Képlet: C4H11NO / (CH3)2NCH2CH2OH
Molekulatömeg: 89.1
Forráspont: 135° C
Olvadáspont: -59° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.89
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 612
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.03
Lobbanáspont: 38° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 220° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.6-11.9
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.55  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a légutakat. Az anyag maró hatású a szemre és a bőrre. Lenyelve maró hatású. A gőz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-047-00-0; VESZÉLY; H226 H332 H312 H302 H314; Piktogram: GHS02 GHS05 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 10-20/21/22-34; S: (1/2)-25-26-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019