« بازگشت به فهرست جستجو  
نئونICSC: 0627 (2007-11)
NEON
CAS #: 7440-01-9
UN #: 1065
EC #: 231-110-9

  مخاطرات حاد پیشگیری اطفاء حریق
آتش سوزی و انفجار غیر قابل احتراق. گرمادهی باعث افزایش فشار با خطر ترکیدن خواهد شد.        در صورت آتش سوزی در محیط اطراف، از وسایل خاموش کننده مناسب استفاده کنید.  در صورت بروز آتش سوزی: سیلندر را با پاشیدن آب خنک نگه دارید. 

   
  علائم پیشگیری کمک های اولیه
استنشاق سرگیجه. بی حالی. سردرد. خفگی.  از تهویه استفاده کنید.  هوای تازه، استراحت. ممکن است تنفس مصنوعی نیاز باشد. چنانچه احساس خوبی ندارید، مراقبت های پزشکی درخواست کنید. 
پوست      
چشم ها      
بلعیدن      

دفع نشتی طبقه بندی و برچسب گذاری
حفاظت فردی: مجهز به تجهیزات تنفسی استفاده کنید. تهویه. 

بر اساس معیارهای سیستم هماهنگ جهانی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی سازمان ملل (UN GHS)

cylinder;gas
حاوی گاز تحت فشار است؛ ممکن است در صورت گرم شدن منفجر شود 

حمل و نقل
طبقه بندی سازمان ملل (UN)
طبقه مخاطره سازمان ملل: 2.2 

ذخیره سازی
اگر در ساختمان (فضای بسته) است، آن را ضد حریق کنید. در اتاقی با تهویه مناسب نگهداری کنید. 
بسته بندی
 
نئون ICSC: 0627
اطلاعات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی؛ ظاهر
گاز بی رنگ بی بو فشرده. 

خطرات فیزیکی
این گاز از هوا سبک تر است. 

خطرات شیمیایی
اطلاعات موجود نیست. 

فرمول: Ne
جرم اتمی: 20.2
نقطه جوش: -246.1 درجه سلسیوس
نقطه ذوب: -248.7 درجه سلسیوس
حلالیت در آب: بسیار ضعیف
چگالی نسبی بخار(هوا=1): 0.69  


مواجهه و اثرات سلامتی

مسیرهای مواجهه
 

اثرات مواجهه کوتاه مدت
خفگی. 

خطر استنشاق
این ماده در صورت نشتی با کاهش میزان اکسیژن هوا در مناطق محدود می تواند منجر به خفگی گردد. 

اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر
 


حدود مواجهه شغلی
 

محیط زیست
 

توضیحات
غلظت بالا در هوا باعث کمبود اکسیژن با خطر عدم هوشیاری یا مرگ می گردد.
قبل از ورود به منطقه مقدار اکسیژن را بررسی کنید.
شماره دیگر UN 1913، نئون، مایع سرد شده، طبقه مخاطره 2.2. 

اطلاعات بیشتر
  طبقه بندی EC
 

سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، و اتحادیه اروپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال کیفیت یا صحت ترجمه، همچنین استفاده ای که ممکن است از این اطلاعات صورت بگیرد، ندارند.
© نسخه فارسی، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2018