« vissza a keresési eredmény listához  
ACETON-CIÁNHIDRINICSC: 0611 (1998 március)
2-Hidroxi-2-metilpropionitril
2-Metillaktonitril
p-Hidroxiizobutilronitril
CAS #: 75-86-5
ENSZ #: 1541
EINECS #: 200-909-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  74° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  74° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon port, AFFF-t, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Görcsök. Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Nehézlégzés. Hányinger. Légszomj. Öntudatlanság. Hányás. Szabálytalan pulzus. Mellkasi szorítás.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Égő érzés. Görcsök. Eszméletlenség. Lásd Megjegyzések. Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve erős bázisoktól, savaktól, víztől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
ACETON-CIÁNHIDRIN ICSC: 0611
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik gyorsan hevítésre és bázisokkal és vízzel érintkezve. Ezzel erősen mérgező és tűzveszélyes hidrogén-cianidot (lásd ICSC 0492) és acetont (lásd ICSC 0087) képez. Hevesen reagál savakkal és oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: (CH3)2C(OH)CN / C4H7NO
Molekulatömeg: 85.1
Forráspont: 95° C
Olvadáspont: -19° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.93
Oldékonyság vízben: szabadon oldódik, de lebomlik vízben
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 3.0
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.93
Lobbanáspont: 74° C z.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.2-12 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a szív-érrendszerre és a központi idegrendszerre. Okozhat fulladást, szív rendellenességet, görcsöket, cianózist és légzési elégtelenséget. Az expozíció okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre és a pajzsmirigyre. Okozhat kóros működést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 mg/m³ (plafon érték); (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. 

MEGJEGYZÉSEK
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Az anyag veszélyét és toxicitását a fő metabolitja - hidrogén-cianid (lásd ICSC 0492) okozza. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 5).
ÁK: 3,5 mg/m³, CK: 7 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 608-004-00-X; VESZÉLY; H330 H310 H300 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 26/27/28-50/53; S: (1/2)-7/9-27-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019