« back to the search result list(pl)  
KSENONICSC: 0609 (Listopad 2007)
CAS #: 7440-63-3
UN #: 2036
EINECS #: 231-172-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Apatia. Ból głowy. Duszenie się  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy W ZETKNIĘCIU Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować gogle ochronne lub osłonę twarzy.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Wentylacja. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cylinder;gas
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.2 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
 
KSENON ICSC: 0609
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY BEZWONNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. 

Zagrożenia chemiczne
Brak danych. 

Wzór chemiczny: Xe
Masa atomowa: 131.3
Temperatura wrzenia: -108.1°C
Temperatura topnienia: -111.8°C
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.6 (bardzo słaba)
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.5
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.4  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może spowodować uduszenie. W postaci cieczy może spowodować odmrożenia. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, substancja może powodować uduszenie przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar.
Odwrócić butlę w ten sposób, aby miejsce przecieku znalazło się na górze w celu uniknięcia wycieku gazu w stanie skroplonym.
Other UN number 2591, Xenon, refrigerated liquid, hazard class 2.2. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018