« back to the search result list(pl)  
FOSFOREK CYNKU(II)ICSC: 0602 (Marzec 2001)
Difosforek tricynku
CAS #: 1314-84-7
UN #: 1714
EINECS #: 215-244-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem tworzy łatwopalny gaz.    NIE dopuszczać do kontaktu z kwasami, wodą i czynnikami utleniającymi.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból głowy. Zmęczenie. Nudności. Biegunka. Wymioty.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Uczucie pieczenia.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Ból. Światłowstręt.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Zaburzenia koordynacji ruchu. Zmęczenie. Wymioty. Kaszel. Biegunka. Zawroty głowy. Ból głowy. Trudności w oddychaniu. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Patrz: Adnotacje. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do suchych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
W kontakcie z wodą wytwarza łatwopalne gazy, które mogą zapalić się spontanicznie.
Połknięcie grozi śmiercią.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Działa drażniąco na oczy
Powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego w następstwie spożycia.
Powoduje uszkodzenie narządów (wątroby i nerek ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie drogą pokarmową.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, kwasami oraz wodą. W suchym miejscu. W chłodnym miejscu (<25°C). W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
 
FOSFOREK CYNKU(II) ICSC: 0602
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
CIEMNOSZARE KRYSZTAŁY O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i w kontakcie z kwasami.(,) PowoliRozkłada się w kontakcie z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznych i łatwopalnych dymów tlenków fosforu i tlenków cynku, I i fosfiny. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem. 

Wzór chemiczny: Zn3P2
Masa cząsteczkowa: 258.1
Temperatura wrzenia: 1100°C
Temperatura topnienia: 420°C
Gęstość : 4.6 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się, wolno rozkłada się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na wątrobę, nerki, serce i układ nerwowy.(,) Narażenie w dużych stężeniach może spowodować śmierć. Wdychanie produktów rozkładu (fosfiny) może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko , a zwłaszcza, jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na układ nerwowy.(,) 


Normatywy Higieniczne
MAK: (frakcja respirabilna): 0.1 mg/m3; peak limitation category: I(4); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
MAK: (frakcja wdychalna): 2 mg/m3; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na ptaki i ssaki. 

ADNOTACJE
Reaguje gwałtownie z środkami gaśniczymi, takimi jak woda i ditlenek węgla.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
If a patient vomits after ingestion, collect the vomitus in a plastic bag to prevent emission of phosphine.
See ICSC 0694.
EU Supplementary Hazard Statements EUH029 ('Contact with water liberates toxic gas') and EUH032 ('Contact with acids liberates very toxic gas') may apply. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, T+, N; R: 15/29-28-32-50/53; S: (1/2)-3/9/14-30-36/37-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018