« vissza a keresési eredmény listához  
TETRAHIDROFURÁNICSC: 0578
Tetrametilén-oxid
Dietilén-oxid
1,4-Epoxibután
Oxaciklopentán
1997 július
CAS #: 109-99-9
ENSZ #: 2056
EINECS #: 203-726-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon nagy mennyiségű vizet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Torokfájás. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Lásd Kémiai veszélyek. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes. 
TETRAHIDROFURÁN ICSC: 0578
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Az anyag képezhet robbanásveszélyes peroxidokat. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, erős bázisokkal és egyes fém-halidokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit, a gumit és a bevonatokat. 

Képlet: C4H8O / (CH2)3CH2O
Molekulatömeg: 72.1
Forráspont: 66° C
Olvadáspont: -108.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.89
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 19.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.28
Lobbanáspont: -14.5° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 321° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2-11.8 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag és gőze irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre nagy koncentrációban. Okozhat narkózist. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA; 100 ppm mint STEL; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: 150 mg/m³, 50 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 150 mg/m³, 50 ppm mint TWA; 300 mg/m³, 100 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Általában p-kresolt vagy hidrokinont használnak stabilizátorként.
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 392).
ÁK: 150 mg/m³, CK: 300 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xi; H: 11-19-36/37; S: (2)-16-29-33 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018