« back to the search result list(pl)  
TETRAFLUOROMETANICSC: 0575 (Kwiecień 2013)
Czterofluorek węgla
Freon 14
Halon 14
PFC 14
CAS #: 75-73-0
UN #: 1982
EINECS #: 200-896-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Dezorientacja. Zawroty głowy. Ból głowy. Nieregularny rytm serca. Utrata przytomności. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z GAZEM: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z GAZEM: ODMROŻENIA.  Stosować osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Wentylacja. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cylinder;gascancer;health haz
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Może powodować uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.2 

PRZECHOWYWANIE
W chłodnym miejscu (<25°C). W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z sproszkowanymi metalami. 
OPAKOWANIE
 
TETRAFLUOROMETAN ICSC: 0575
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNY BEZBARWNY SPRĘŻONY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Rozkłada się powyżej 52°C .(,) Co powoduje wytwarzanie kwasu fluorowodorowego. Niezgodna z niektórymi proszkami metali (aluminium, cynk, beryl). 

Wzór chemiczny: CF4
Masa cząsteczkowa: 88.01
Temperatura wrzenia: -127.8°C
Temperatura topnienia: -183.6°C
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.04
Temperatura samozapłonu: >1100°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Narażenie na schłodzony gaz może spowodować odmrożenia. Substancja może szkodliwie działać na układ sercowo-naczyniowy.(,) Co może spowodować zaburzenia rytmu serca. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować utratę świadomości. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, substancja może powodować uduszenie przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Nie dopuszczać do uwalniania substancji, ze względu na jej trwałość w środowisku. 

ADNOTACJE
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018