« back to the search result list(pl)  
PROPAN-2-OLICSC: 0554 (Lipiec 2020)
2-Propanol
Alkohol izopropylowy
Izopropanol
Dimetylokarbinol
CAS #: 67-63-0
UN #: 1219
EINECS #: 200-661-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe. Ryzyko wybuchu w wyniku kontaktu substancji z silnymi utleniaczami.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  NIE dopuszczać do kontaktu z mocnymi czynnikami utleniającymi. Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją.  Użyć wodę, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Ból głowy. Zawroty głowy. Senność. Dalej patrz: Spożycie.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Patrz: Adnotacje. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Oparzenia.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie. Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Zaburzenia koordynacji ruchowej ciała. Drgawki. Trudności w oddychaniu. Niskie ciśnienie krwi. Zaburzenia rytmu serca. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Nic nie pić. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych nieplastikowych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warn
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
PROPAN-2-OL ICSC: 0554
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Pary dobrze mieszają się z powietrzem i tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie drażniących dymów, I i łatwopalnych i toksycznych gazów. Działa niszcząco na niektóre tworzywa sztuczne i gumę.(,) 

Wzór chemiczny: C3H8O / CH3CHOHCH3
Masa cząsteczkowa: 60.1
Temperatura wrzenia: 83°C
Temperatura topnienia: -90°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.79
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 4.4
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.1
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.05
Temperatura zapłonu: 11.7°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 456°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2-12
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.05  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować utratę świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować suchość i pękanie. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 200 ppm; TLV-STEL1 400 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi); DSB.
MAK: 500 mg/m3, 200 ppm; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Environmental effects of the substance have been adequately investigated, but no significant effects have been found. 

ADNOTACJE
When large surface areas of skin and clothes are exposed to the pure substance the fire hazard is the main concern, for which rinsing first and then removing clothes is advised. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018