« vissza a keresési eredmény listához  
IZOPROPIL-ALKOHOLICSC: 0554 (2020 július)
2-Propil-alkohol
2-Propanol
Propán-2-ol
Izopropanol
Dimetil-karbinol
CAS #: 67-63-0
ENSZ #: 1219
EINECS #: 200-661-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Robbanás kockázatával jár, ha érintkezik erős oxidálószerekkel.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  NE érintkezzen erős oxidálószerekkel! Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon vizet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Fejfájás. Szédülés. Álmosság. Továbbá: lásd Lenyelés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Lásd Megjegyzések 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Égési seb.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés. Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Mozgászavar. Görcsök. Nehézlégzés. Alacsony vérnyomás. Szívritmus zavar. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Tilos bármivel itatni! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható nem műanyag tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warn
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Súlyos szemirritációt okoz
Álmosságot vagy szédülést okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Hűvösen. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
IZOPROPIL-ALKOHOL ICSC: 0554
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. Ez robbanásveszélyt okoz. Lebomlik hevítve. Ezzel irritáló füstöket és tűzveszélyes és mérgező gázt képez. Megtámad egyes műanyagokat és a gumit. 

Képlet: C3H8O / CH3CHOHCH3
Molekulatömeg: 60.1
Forráspont: 83° C
Olvadáspont: -90° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.79
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 4.4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.05
Lobbanáspont: 11.7° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 456° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2-12
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.05  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat eszméletlenséget. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat; permetezés vagy szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrszárazságot és repedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 200 ppm mint TWA; 400 ppm mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
MAK: 500 mg/m³, 200 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait megfelelően vizsgálták, de semmilyen jelentős hatást nem észleltek. 

MEGJEGYZÉSEK
Ha a bőrfelszin vagy a ruha nagy területen van kitéve a tiszta anyag expozíciójának, a fő gondot a tűzveszély okozza, ezért tanácsos először öblíteni, majd eltávolítani a ruhát. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 164).
ÁK: 500 mg/m³, CK: 1000 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-117-00-0; VESZÉLY; H225 H319 H336; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019