« back to the search result list(pl)  
1-METOKSYPROPAN-2-OLICSC: 0551 (Sierpień 1997)
Eter monometylowy glikolu propylenowego
Eter metylowy glikolu propylenowego
1-Metoksy-2-propanol
1-Metoksy-2-hydroksypropan
CAS #: 107-98-2
UN #: 3092
EINECS #: 203-539-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 38°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 38°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Senność. Ból głowy. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Łzawienie oczu. Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne lub osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie senności. Ból głowy. Nudności.    Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zapewnić odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. 
OPAKOWANIE
 
1-METOKSYPROPAN-2-OL ICSC: 0551
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja przypuszczlnie może tworzyć wybuchowe nadtlenki. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, chlorkami kwasowymi, bezwodnikami kwasowymi, aluminium oraz miedzią.(,) 

Wzór chemiczny: C4H10O2 / H3CCHOHCH2OCH3
Masa cząsteczkowa: 90.1
Temperatura wrzenia: 120°C
Temperatura topnienia: -96°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.92
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra
Prężność par, kPa at 20°C: 1.2
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.03
Temperatura zapłonu: 38°C
Temperatura samozapłonu: 270°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.9-13.1 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli lub par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja i jej pary w wysokich stężeniach działają drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Narażenie w bardzo dużych stężeniach może spowodować depresję ośrodkowego układu nerwowego. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 50 ppm; TLV-STEL1 100 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 370 mg/m3, 100 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 375 mg/m3, 100 ppm jako TWA; 568 mg/m3, 150 ppm jako STEL; (skóra) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Commercial product may contain impurities which may alter toxic properties.
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
R: 10; S: (2)-24 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018