« vissza a keresési eredmény listához  
NITRO-METÁNICSC: 0522 (1997 október)
Nitro-karbol
CAS #: 75-52-5
ENSZ #: 1261
EINECS #: 200-876-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek. Lásd Megjegyzések.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  35° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést! NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Álmosság. Fejfájás. Hányinger. Torokfájás. Öntudatlanság. Hányás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Lásd Megjegyzések. 
CSOMAGOLÁS
 
NITRO-METÁN ICSC: 0522
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN, VISZKÓZUS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Robbanhat hevítésre. Lebomlik égéskor. Ezzel nitrogén-oxidokat képez. Reagál lúgokkal. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel és erős redukálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Keverékei aminokkal ütés/rázás érzékenyek. 

Képlet: CH3NO2
Molekulatömeg: 61.04
Forráspont: 101° C
Olvadáspont: -29° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.14
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 3.7
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.1
Lobbanáspont: 35° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 417° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 7.3-63 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat központi idegrendszeri depressziót. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a perifériás idegrendszerre, a vesére és a májra. Okozhat kóros működést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 20 ppm mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Sokk-érzékennyé válik, ha savakkal, bázisokkal, fémoxidokkal, szénhidrogénekkel és más gyúlékony anyagokkal szennyezett.
Zárt helyen történő égés robbanásba fordulhat.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 609-036-00-7; FIGYELMEZTETÉS; H226 H302; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 5-10-22; S: (2)-41 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019