« back to the search result list(pl)  
DISULFID DI(BENZOTIAZOL-2-ILOWY)ICSC: 0505 (Kwiecień 2017)
Disiarczek 2-merkaptobenzotiazolu
Disiarczek benzotiazolylu
2,2'-Ditiobis(benzotiazol)
CAS #: 120-78-5
UN #: 3077
EINECS #: 204-424-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU. Zapobiegać osadzaniu się pyłu. System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, suchy proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Patrz: Adnotacje. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: osłona twarzy i sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warnenviro;aqua
UWAGA
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
DISULFID DI(BENZOTIAZOL-2-ILOWY) ICSC: 0505
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTY PROSZEK O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów/ dymów, w tym tlenków węgla, tlenków azotu i tlenków siarki. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów/ dymów, w tym tlenków węgla, tlenków azotu, tlenków siarki i siarkowodoru. 

Wzór chemiczny: C14H8N2S4
Masa cząsteczkowa: 332.5
Temperatura topnienia: 180°C
Gęstość (w temp.20°C): 1.5 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo słaba
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.5
Temperatura zapłonu: 257°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może działać drażniąco na oczy,. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak uciażliwe stężenie pyłu w powietrzu może być szybko osiągnięte. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
MAK: działa uczulająco na skórę (SH) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuszczać do uwalniania substancji, ze względu na jej trwałość w środowisku. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach.
2-Mercaptobenzothiazole (MBT, see ICSC #1183) a substance closely related to MBTS, is classified by IARC for its carcinogenicity.
Każdy, u kogo wystąpiło uczulenie skórne z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xi, N; R: 31-43-50/53; S: (2)-36/37-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018