« back to the search result list(pl)  
DIIZOCYJANIAN IZOFORONUICSC: 0499 (Listopad 2008)
Izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu
Ester metyleno(3,5,5-trimetylo-3,1-cykloheksylenowy) kwasu izocyjanowego
CAS #: 4098-71-9
UN #: 2290
EINECS #: 223-861-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy). Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia.  Stosować system zamknięty.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Uczucie pieczenia. Ból brzucha.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Zebrać wyciekającą ciecz do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Pozostałość cieczy usunąń przy pomocy mieszaniny amoniaku (4-8%), detergentu (2%) i wody. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

corrskull;toxiccancer;health haz
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować objawy alergiczne lub astmatyczne i/lubtrudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z zasadami, kwasami, alkoholami, aminami, amidami, fenolami, merkaptanami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W zamykanym pojemniku. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DIIZOCYJANIAN IZOFORONU ICSC: 0499
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może ulegać polimeryzacji. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym cyjanowodoru i tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z kwasami, alkoholem, aminami, zasadami, amidami, fenolami oraz merkaptanami.(,) To generuje zagrożenie zatruciem, pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na tworzywa sztuczne i gumę.(,) 

Wzór chemiczny: C12H18N2O2 / (CH3)2C6H7(CH3)(N=C=O)CH2N=C=O
Masa cząsteczkowa: 222.3
Temperatura wrzenia w 1.33kPa: 158°C
Rozkłada się w temp.310
Temperatura topnienia: -60°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.06
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 15 (reakcja)
Prężność par, Pa w temp.20°C: 0.04
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.0
Temperatura zapłonu: 155°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 430°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.7-4.5
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.75 (wartość obliczona) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na skórę. Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. Aerozol działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C podczas rozpylania. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.005 ppm.
MAK: 0.046 mg/m3, 0.005 ppm; peak limitation category: I(1); działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę (SAH); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na organizmy wodne. 

ADNOTACJE
Każdy, u kogo wystąpiły objawy astmy z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 23-36/37/38-42/43-51/53; S: (1/2)-26-28-38-45-61; Nota: 2 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018