« back to the search result list(pl)  
DINITROTOLUEN (MIESZANINA IZOMERÓW)ICSC: 0465 (Kwiecień 2005)
DNT (mieszanina izomerów)
Metylodinitrobenzen (mieszanina izomerów)
Dinitrotoluol (mieszanina izomerów)
CAS #: 25321-14-6
UN #: 3454
EINECS #: 246-836-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową. Ryzyko wybuchu w wyniku kontaktu substancji z wieloma substancjami.  NIE używać otwartego ognia.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! UNIKAĆ KONTAKTU W CZASIE CIĄŻY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zasinienie warg, paznokci i skóry. Ból głowy. Zawroty głowy. Nudności. Dezorientacja. Drgawki. Utrata przytomności.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy   Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z mocnymi zasadami, żywnością i karmą dla zwierząt, utleniaczami oraz silnymi reduktorami. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DINITROTOLUEN (MIESZANINA IZOMERÓW) ICSC: 0465
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTY KRYSTALICZNY PROSZEK O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Ogrzewanie substancji może spowodować gwałtowne jej spalenie lub wybuch. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym tlenków azotu nawet w przypadku braku powietrza. (W)wchodzi w reakcję z czynnikami redukujacymi, mocnymi zasadami oraz utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C7H6N2O4 / C6H3(CH3)(NO2)2
Masa cząsteczkowa: 182.1
Rozkłada się w temp.250-300
Temperatura topnienia: 54-71°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.3 (ciecz)
Gęstość (ciało stałe): 1.52 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo słaba
Prężność par, Pa w temp.20°C: 2.4
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.28
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01
Temperatura zapłonu: 207°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 400°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.0  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować tworzenie się methemoglobiny. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na krew.(,) Co może być przyczyną tworzenia methemoglobiny. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.2 mg/m3, jako TWA; (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 2 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Commercial grades of DNT typically consist of a mixture of all 6 isomers, but mainly 2,4-DNT(78%) and 2,6-DNT (19%).
Other UN-number: 1600 (molten).
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
See ICSCs 0727 and 0728. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 45-23/24/25-48/22-62-68-51/53; S: 53-45-61; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018