« back to the search result list(pl)  
2,4-DINITROFENOLICSC: 0464 (Czerwiec 2015)
1-Hydroksy-2,4-dinitrobenzen
CAS #: 51-28-5
UN #: 1320 (patrz Adnotacje)
EINECS #: 200-087-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  NIE narażać na wstrząsy lub tarcie. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie. Zapobiegać osadzaniu się pyłu. System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu.  Użyć dużych ilości wody.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Patrz: Spożycie.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Szorstkość skóry. Żółte zabarwienie skóry. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną . 
Oczy Zaburzenia percepcji barw (widzenie "na żółto") Zaczerwienienie. Zapalenie spojówek.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Pocenie się. Silne pragnienie. Gorączka. Zwiększenie rytmu serca. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Zapewnić odpoczynek. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do wyschnięcia. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zmieść rozsypaną substancję do pojemników. Pozostałość ostrożnie zebrać. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
Połknięcie grozi śmiercią.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
Może powodować uszkodzenie narządów wewnętrznych w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. W chłodnym miejscu (<25°C). NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
2,4-DINITROFENOL ICSC: 0464
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
KRYSZTAŁY O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Może ulec rozkładowi w sposób wybuchowy podczas uderzenia, tarcia lub wstrząsu.(,) Może wybuchnąć podczas ogrzewania. Mieszaniny z zasadami, amoniakiem i większąścią metali są wrażliwe na wstrząsy. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych gazów, w tym tlenków azotu. Patrz: Adnotacje. 

Wzór chemiczny: C6H4N2O5 / C6H3(OH)(NO2)2
Masa cząsteczkowa: 184.11
Temperatura topnienia: 112°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.68
Rozpuszczalność w wodzie, g/l: 6 (słaba)
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.36
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.67 (szacowana wartość) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może działać drażniąco na oczy, skórę,. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na metabolizm.(,) Co może być przyczyną zaćmy, zaburzeń sercowo-naczyniowych i zaburzenia czynnościowego układu nerwowego. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Use all available methods for reducing body temperature.
Because of its explosive properties, the compound is used in the form of a water paste.
UN 0076 applies to the dry compound or wetted with less than 15% water (Hazard class 1, Subsidiary Risks 6.1). UN 1320 applies to compound wetted with no less than 15% water
CAS 25550-58-7 applies to unspecified isomers of dinitrophenol. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 23/24/25-33-50; S: (1/2)-28-37-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018