« vissza a keresési eredmény listához  
DINITRO-O-KREZOLICSC: 0462 (2004 április)
4,6-Dinitro-orto-krezol
2-Metil-4,6-dinitrofenol
DNOC
2,4-Dinitro-orto-krezol
CAS #: 534-52-1
ENSZ #: 1598
EINECS #: 208-601-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik oxidáló anyagokkal.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet oxidálószerekkel.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Verejtékezés. Láz. Hányinger. Légszomj. Nehézlégzés. Fejfájás. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! A bőr sárga elszineződése. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
DINITRO-O-KREZOL ICSC: 0462
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C7H6N2O5 / CH3C6H2OH(NO2)2
Molekulatömeg: 198.1
Forráspont: 312° C
Olvadáspont: 87.5° C
Sűrűség: 1.58 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.694
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.016
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.8
Öngyulladási hőmérséklet: 340° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.56  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre. Az anyag irritálja a bőrt. Az anyag hatással lehet az anyagcsere fokára. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki; permetezés vagy szétszórás esetén azonban, sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció és gőz): 0.2 mg/m3, mint TWA; (bőr).
MAK: (gőz és aeroszol): bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A technikai termék bőr szenzibilizációt okozhat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
ő. sz. Melléklet: a munkahelyi levegõben megengedett határértékek: (Sorszám: 107).
ÁK: 0.2 mg/m³, CK: 0.4 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdoságú anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 609-020-00-X; VESZÉLY; H341 H330 H310 H300 H315 H318 H317 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS05 GHS07 GHS09 EUH044.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 26/27/28-38-41-43-44-50/53-68; S: (1/2)-36/37-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019