« vissza a keresési eredmény listához  
N,N-DIMETIL-P-TOLUIDINICSC: 0456 (2019 november)
N,N-Dimetiltoluidin
Fenilamin, N,N-4-trimetil
N,N,4-Trimetilanilin
CAS #: 99-97-8
ENSZ #: 2810
EINECS #: 202-805-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  83° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  83° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon port, AFFF-t, habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fáradtság. Fejfájás. Szédülés. Hányinger. Kék ajkak, körmök és bőr. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Tilos bármivel itatni! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
Belélegezve halálos
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve ártalmas
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a vesét és a májat
Feltételezhetően rákot okoz
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1 

TÁROLÁS
Elkülönítve oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
N,N-DIMETIL-P-TOLUIDIN ICSC: 0456
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SÁRGA ~ BARNA, VISZKÓZUS (TECHNIKAI MINŐSÉGŰ TERMÉK) FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor nitrogén-oxidok mérgező és maró gázait képezi. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Megtámad sok műanyagot. 

Képlet: C9H13N / CH3C6H4N(CH3)2
Molekulatömeg: 135.2
Forráspont: 215° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9
Oldékonyság vízben, g/l 37° C-on: 0.65 (nagyon kevéssé oldódik)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.7
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Lobbanáspont: 83° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.61  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet vörösvérsejtekre. Okozhat methemoglobin képződést. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vesére és a májra. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 082-004-00-2; VESZÉLY; H331 H311 H301 H373 H412; Piktogram: GHS06 GHS08; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
H301; H311; H331; H373; H412 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019