« back to the search result list(pl)  
DIBORANICSC: 0432 (Kwiecień 2006)
Boroetan
Dwuborowodór
Heksawodorek diboru
Dwuboran
CAS #: 19287-45-7
UN #: 1911
EINECS #: 242-940-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe. Ryzyko wybuchu w wyniku kontaktu substancji z wodą.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z halogenami, czynnikami utleniającymi i wodą. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu suchego proszku gaśniczego. NIE stosować wodnych środków gaśniczych.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Nudności. Trudności w oddychaniu. Zawroty głowy. Osłabienie. Ból głowy. Gorączka. Drżenie. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Odmrożenie. Odmrożenie.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Jeżeli to możliwe, odciąć dopływ gazu. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecylinder;gasskull;toxiccorrcancer;health haz
Skrajnie łatwopalny gaz
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Powoduje uszkodzenie układu oddechowego w następstwie wdychania. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, żywnością i karmą dla zwierząt oraz wodą. W chłodnym miejscu (<25°C). Wentylacja podłogowa i sufitowa. W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
Specjalnie izolowana butla.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DIBORAN ICSC: 0432
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY GAZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz dobrze miesza się z powietrzem tworząc mieszaniny wybuchowe. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja polimeryzuje. Co powoduje wytwarzanie ciekłego pentaboranu. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) Rozkłada się szybko podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie wodoru, I i kwasu borowego, I i tlenku borowego. 

Wzór chemiczny: B2H6/BH3BH3
Masa cząsteczkowa: 27.7
Temperatura wrzenia: -92°C
Temperatura topnienia: -165°C
Rozpuszczalność w wodzie: hydrolizuje do wodoru i kwasu borowego
Prężność par, kPa at 25°C:
Względna gęstość par (powietrze = 1): 0.96
Temperatura zapłonu: gaz łatwopalny
Temperatura samozapłonu: 40-50°C
Patrz: Adnotacje.
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.8-88 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. Poważne skutki miejscowe w kontakcie ze skórą. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Narażenie może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Wdychanie może powodować reakcje astmopodobne (RADS). 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.1 ppm 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
The presence of contaminants may lower the auto-ignition temperature so that ignition may occur at or below room temperature.
Reaguje gwałtownie z czynnikami gaśniczymi, takimi jak woda.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
Odwrócić butlę w ten sposób, aby miejsce przecieku znalazło się na górze w celu uniknięcia wycieku gazu w stanie skroplonym. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018