« back to the search result list(pl)  
CHLOROMETANICSC: 0419 (Czerwiec 2015)
Chlorek metylu
Monochlorometan
CAS #: 74-87-3
UN #: 1063
EINECS #: 200-817-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu rozproszonych prądów wodnych.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Chwiejny chód. Zawroty głowy. Ból głowy. Nudności. Wymioty. Drgawki. Utrata przytomności. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Patrz: Skóra.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.   
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecylinder;gascancer;health haz
Skrajnie łatwopalny gaz
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
WdychaniaMoże powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.
Drogą oddechowąMoże powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia . 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
CHLOROMETAN ICSC: 0419
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SKROPLONY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. Gaz jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. Patrz: Adnotacje. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chlorowodoru i fosgenu. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z sproszkowanym aluminium, sproszkowanym cynkiem, trichlorkiem glinu oraz etylenem.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na wiele metali w obecności wilgoci.(,) 

Wzór chemiczny: CH3Cl
Masa cząsteczkowa: 50.5
Temperatura wrzenia: -23.7°C
Temperatura topnienia: -97°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.91
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.5
Prężność par, kPa at 25°C: 573
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.47
Temperatura zapłonu: gaz łatwopalny
Temperatura samozapłonu: 632°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 8.1-17.4
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.91
Lepkość: 0.1834 cP w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
W postaci cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek oraz choroby układu sercowo-naczyniowego. Narażenie może spowodować utratę świadomości. Wskazana jest obserwacja medyczna. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może być przyczyną skutków stwierdzonych przy pomocy testów behawioralnych. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie zaburza płodność u ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 50 ppm; TLV-STEL1 100 ppm.
TLV: (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 21 mg/m3, 10 ppm; peak limitation category: II(1); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: D.
EU-OEL: 42 mg/m3, 20 ppm jako TWA 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Following intoxication patient should be observed carefully for 48 hours.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, Xn; R: 12-40-48/20; S: (2)-9-16-33 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018