« vissza a keresési eredmény listához  
METIL-KLORIDICSC: 0419 (2015 június)
Klórmetán
Monoklórmetán
CAS #: 74-87-3
ENSZ #: 1063
EINECS #: 200-817-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben vízpermettel oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Tántorgó járás. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Hányás. Görcsök. Öntudatlanság. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Lásd Bőr.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.   
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gascancer;health haz
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Károsíthatja a központi idegrendszert belélegezve
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén belélegezve károsíthatja a központi idegrendszert 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
METIL-KLORID ICSC: 0419
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. Lásd Megjegyzések. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat és foszgént. Hevesen reagál alumínium porral, cink porral, alumínium-trikloriddal és etilénnel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad sok fémet, nedvesség jelenlétében. 

Képlet: CH3Cl
Molekulatömeg: 50.5
Forráspont: -23.7° C
Olvadáspont: -97° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.91
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.5
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 573
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.47
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 632° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 8.1-17.4
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.91
Viszkozitás: 0.1834 cP 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék fagyási sérülést okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat máj, vese, szív-érrendszeri károsodást. Az expozíció okozhat eszméletlenséget. Orvosi megfigyelés ajánlott. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre. Okozhat viselkedési tesztekkel mérhető hatásokat. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA; 100 ppm mint STEL; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 21 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(1); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 42 mg/m³, 20 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A mérgezett beteget gondosan meg kell figyelni 48 óráig.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 210).
ÁK: 42 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-001-00-7; VESZÉLY; H220 H351 H373; Piktogram: GHS02 GHS04 GHS08; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, Xn; R: 12-40-48/20; S: (2)-9-16-33 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019