« vissza a keresési eredmény listához  
AMMÓNIA (VÍZMENTES)ICSC: 0414
2013 október
CAS #: 7664-41-7
ENSZ #: 1005
EINECS #: 231-635-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. A gázpalack tűzben felrobbanhat.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés. Légszomj. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Hólyagok. Bőrégés. A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések. A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. Zárja el a palackot, ha lehetséges! Zárja le a területet, míg a gáz eloszlik. A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cylinder;gasskull;toxiccorrenviro;aqua
VESZÉLY
Tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belélegezve halálos
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve oxidálószerektől, savaktól és halogénektől. Hűvösen. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
AMMÓNIA (VÍZMENTES) ICSC: 0414
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ, SZINTELEN GÁZ VAGY SŰRITETT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz könnyebb a levegőnél 

Kémiai veszélyek
Keverékei higany, ezüst és arany oxidokkal ütés/rázás érzékenyek. Az anyag erős bázis. Hevesen reagál savakkal és korrodáló hatású. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, halogénekkel és sok más anyaggal. Megtámadja a rezet, az alumíniumot, a cinket és ötvözeteiket. Vízben oldódik, hőfejlődéssel. Az anyag a legtöbb szerves és szervetlen anyaggal reakcióba lép, tűz és robbanás veszélyt okozva. 

Képlet: NH3
Molekulatömeg: 17.0
Forráspont: -33° C
Olvadáspont: -78° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.7 (-33°C)
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 54
Gőznyomás, kPa 26° C-on: 1013
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 0.60
Öngyulladási hőmérséklet: 630° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 15-33.6 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Az expozíció okozhat a torok duzzanata miatti fulladást. Inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A gőz ismételt vagy krónikus belégzése a felső légutak krónikus gyulladását okozhatja. Ismétlődő vagy tartós expozíció hatással lehet a tüdőre. Okozhat krónikus obstruktív tüdőbetegséget (COPD). 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 25 ppm mint TWA; 35 ppm mint STEL.
EU-OEL: 14 mg/m³, 20 ppm mint TWA; 36 mg/m³, 50 ppm mint STEL.
MAK: 14 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az ammóniát normálisan komprimált cseppfolyósított formában, gázpalackban forgalmazzák.
Lásd ICSC 0215.
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegõben megengedett határértékek: (Sorszám: 19).
ÁK: 14 mg/m³, CK: 36 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 007-001-00-5; VESZÉLY; H221 H331 H314 H400; Piktogram: GHS04 GHS06 GHS05GHS09; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 10-23-34-50; S: (1/2)-9-16-26-36/37/39-45-61; Megjegyzés: U 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019