« Takaisin hakulomakkeelle  
AMMONIAKKI (VEDETÖN)ICSC: 0414 (Lokakuu 2013)
R717
Jäähdytyskaasu 717
CAS #: 7664-41-7
YK #: 1005
EC Numero: 231-635-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Pullo voi revehtä palon kuumuudesta.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Rakkulat. Ihon palovammat. NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja. NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Sulje venttiili, jos mahdollista. Eristä alue kunnes kaasu on hävinnyt. Poista kaasu hienolla vesisumulla. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cylinder;gasskull;toxiccorrenviro;aqua
Syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Myrkyllistä hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 8 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään hapettimista, hapoista ja halogeeneistä. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
AMMONIAKKI (VEDETÖN) ICSC: 0414
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN KAASU TAI PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa kevyempää. 

Kemialliset vaarat
Seokset elohopean, hopean ja kultaoksidien kanssa ovat iskunherkkiä. Aine on vahva emäs. Reagoi kiivaasti hapon kanssa ja syövyttää. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, halogeenien ja monien muiden aineiden kanssa. Syövyttää kuparia, alumiinia, sinkkiä ja niiden seoksia. Liukenee veteen kehittäen lämpöä. Aine reagoi useimpien orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden kanssa, aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: NH3
Molekyylimassa: 17.0
Kiehumislämpötila: -33°C
Sulamislämpötila: -78 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.7 (-33°C)
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 54
Höyrynpaine, kPa 26 °C:ssa: 1013
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 0.60
Itsesyttymislämpötila: 630°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 15-33.6 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Altistuminen voi aiheuttaa tukehtumisen kurkun turpoamisen vuoksi. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Höyryn toistuva tai pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa ylähengitysteiden kroonista tulehdusta. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi vaikuttaa keuhkoihin Tämä voi johtaa keuhkoahtaumatautiin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 25 ppm TWA; 35 ppm STEL.
EU-OEL: 14 mg/m3, 20 ppm TWA; 36 mg/m3, 50 ppm STEL.
MAK: 14 mg/m3, 20 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Ammoniakki toimitetaan yleensä nesteytettynä painesäiliöissä.
Ks. ICSC 0215.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 20 ppm; 14 mg/m³ (8 h).
HTP: 50 ppm; 36 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 350 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 2000 ppm.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.28 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 24 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 10-23-34-50; S: (1/2)-9-16-26-36/37/39-45-61; Huomautus: U 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2024, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi