« back to the search result list(pl)  
BROMODICHLOROMETANICSC: 0393 (Kwiecień 2006)
Dichlorobromometan
CAS #: 75-27-4
EINECS #: 200-856-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Skutki długotrwałego lub powtarzanego narażenia.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
Działa szkodliwie po połknięciu.
Podejrzewa się, że powoduje raka.
Drogą pokarmowąMoże powodować uszkodzenie wątroby i nerek w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia . 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz magnezem. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
BROMODICHLOROMETAN ICSC: 0393
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów/ dymów, w tym bromowodoru i chlorowodoru. (W)wchodzi w reakcję z mocnymi zasadami, silnymi utleniaczami oraz magnezem.(,) 

Wzór chemiczny: CHBrCl2
Masa cząsteczkowa: 163.8
Temperatura wrzenia: 90°C
Temperatura topnienia: -57°C
Gęstość : 1.9 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.45 (słaba)
Prężność par, kPa at 20°C: 6.6
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.3
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Spożycie substancji może mieć wpływ na nerki i wątrobę. Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 2; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3B 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Bromodichloromethane can be found in chlorinated water.
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji nie zostały zbadane w sposób wystarczający z wyjątkiem w wyniku spożycia. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018