« back to the search result list(pl)  
BROMOCHLOROMETANICSC: 0392 (Kwiecień 2013)
Chlorobromometan
Chlorobromek metylenu
CAS #: 74-97-5
UN #: 1887
EINECS #: 200-826-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu stwarzając ryzyko rozerwania.    Patrz: Zagrożenia Chemiczne  W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Nudności. Ból głowy. Skrócony oddech (zadyszka). Zawroty głowy. Senność. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby podać do oddychania tlen. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
Działa szkodliwie w następstwie wdychania
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i krwi.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz metalami. Wentylacja podłogowa. NIE przechowywać ani nie przewozić w pojemnikach z aluminium lubz plastiku. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
BROMOCHLOROMETAN ICSC: 0392
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chlorowodoru, fosgenu i bromowodoru. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz metalami, takimi jak sód, potas, magnez i sproszkowane aluminium.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na niektóre rodzaje gum, tworzywa sztuczne i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: CH2BrCl
Masa cząsteczkowa: 129.4
Temperatura wrzenia: 68°C
Temperatura topnienia: -88°C
Względna gęstość (woda = 1): 2.0
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.5
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.9 (słaba)
Prężność par, kPa at 20°C: 14.7
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.5
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.41
Lepkość: 0.33 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, po spożyciu i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Pary działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. W przypadku połknięcia, substancja może powodować wymioty i prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. Wdychanie par w wysokich stężeniach może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować obniżenie świadomości. Narażenie może spowodować zatrucie tlenkiem węgla. Co może spowodować zaburzenia czynnościowe. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy i wątrobę.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 200 ppm.
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
Avoid release to the environment because of its impact on the ozone layer. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018