« Takaisin hakulomakkeelle  
ETIKKAHAPPOICSC: 0363 (Toukokuu 2010)
Jääetikkahappo
Etaanihappo
Etikka
Metaanikarboksyylihappo
CAS #: 64-19-7
YK #: 2789
EC Numero: 200-580-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 39°C:en lämpötilassa. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa vahvojen hapettimien kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 39°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne. Päänsärky. Huimaus. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Kipu. Punoitus. Ihon palovammat. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja. Näönmenetys.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne. Vatsakipu. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Yksi pieni lasillinen vettä voidaan antaa juotavaksi, mutta vain jos nielemisestä on kulunut enintään muutama minuutti. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Neutraloi vuotanut neste varovasti natriumkarbonaatilla vain asiantuntijan vastuun alaisena. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecorrexcl mark;warncancer;health haz
VAARA
Syttyvä neste ja höyry
Haitallista joutuessaan iholle tai hengitettynä
Voi olla haitallista nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Vahingoittaa hengityselimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista ja vahvoista emäksistä. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ETIKKAHAPPO ICSC: 0363
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Aine on heikko happo. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti vahvojen emästen, vahvojen happojen ja monien muiden yhdisteiden kanssa. Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: C2H4O2 / CH3COOH
Molekyylimassa: 60.1
Kiehumislämpötila: 118°C
Sulamislämpötila: 16.7 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.05
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1.5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.02
Leimahduspiste: 39 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 485°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 6.0-17
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.17  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen tämän aineen aerosolille voi vaikuttaa keuhkoihin. Hammaseroosion riski toistuvassa tai pitkäaikaisessa altistumisessa tämän aineen aerosolille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
EU-OEL: 25 mg/m3, 10 ppm TWA; 50 mg/m3, 20 ppm STEL.
MAK: 25 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C.
TLV: 10 ppm TWA; 15 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
YK-numero 2789: JÄÄETIKKA tai ETIKKAHAPPOLIUOS, yli 80 massa-% happoa sisältävä.
Muita YK-numeroita: YK 2790 etikkahappoliuos (10-80 massa-% etikkahappoa sisältävä), vaaraluokka 8, pakkausryhmä II-III. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 13 mg/m³ (8 h).
HTP: 10 ppm; 25 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3310 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1060 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 3513 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 75-88 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 10-35; S: (1/2)-23-26-45; Huomautus: B 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi