« back to the search result list(pl)  
KWAS OCTOWYICSC: 0363 (Maj 2010)
Kwas octowy lodowaty
Kwas etanowy
Kwas etylowy
Kwas metanokarboksylowy
CAS #: 64-19-7
UN #: 2789
EINECS #: 200-580-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 39°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z mocnymi utleniaczami.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 39°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, rozproszone prądy wodne, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Uczucie pieczenia. Ból głowy. Zawroty głowy. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Ból. Zaczerwienienie. Oparzenia skóry. Pęcherze.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Spłukiwać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic, przez co najmniej 15 minut. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia. Utrata wzroku.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Uczucie pieczenia. Ból brzucha. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W ciągu kilku minut po spożyciu, można wypić małą szklankę wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Węglanu sodu, ale tylko pod nadzorem ekspertaRozlaną ciecz ostrożnie zneutralizować. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecorrexcl mark;warncancer;health haz
Łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Może działać szkodliwie w wyniku połknięcia.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Powoduje uszkodzenie narządów (układu oddechowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami oraz mocnymi zasadami. Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
KWAS OCTOWY ICSC: 0363
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest słabym kwasem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z mocnymi zasadami, mocnymi kwasami oraz wieloma innymi związkami.(,) Działa niszcząco na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, gumę i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: C2H4O2 / CH3COOH
Masa cząsteczkowa: 60.1
Temperatura wrzenia: 118°C
Temperatura topnienia: 16.7°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.05
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 1.5
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.1
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.02
Temperatura zapłonu: 39°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 485°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 6.0-17
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.17  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Powtarzane lub przewlekłe narażenie na działanie aerozolu tej substancji może uszkodzić płuca. Ryzyko erozji zębów w wyniku powtarzającego się lub przedłużonego narażenia na działanie aerozolu tej substancji. 


Normatywy Higieniczne
EU-OEL: 25 mg/m3, 10 ppm jako TWA; 50 mg/m3, 20 ppm jako STEL.
MAK: 25 mg/m3, 10 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
TLV-TWA1 10 ppm; TLV-STEL1 15 ppm 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
UN number 2789 is for acetic acid, glacial or acetic acid solution, more than 80% acid by mass.
Other UN numbers: UN 2790 acetic acid solution (10-80% acetic acid); UN hazard class 8, packing group II-III. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: C; R: 10-35; S: (1/2)-23-26-45; Nota: B 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018