« vissza a keresési eredmény listához  
KÁLIUM-HIDROXIDICSC: 0357 (2010 május)
Kálilúg
CAS #: 1310-58-3
ENSZ #: 1813
EINECS #: 215-181-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Nedvességgel vagy vízzel érintkezve elegendő hőt fejleszthet gyúlékony anyagok meggyújtásához.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.  NEM érintkezhet vízzel.  NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Légszomj.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égések a szájban és a torokban. Égő érzés a torokban és a mellkasban. Hányinger. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! A lenyelést követő néhány percen belül egy kis pohár víz itatható. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett műanyag tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

correxcl mark;warn
Lenyelve ártalmas
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Okozhat légúti irritációt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, erős savaktól és fémektől. Csak az eredeti tartályban tárolja. Szárazon. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KÁLIUM-HIDROXID ICSC: 0357
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR HIGROSZKÓPOS VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Az oldat vízben erős bázis. Hevesen reagál savakkal és korrodáló hatású a fémekre, mint alumínium, ón, ólom és cink. Ezzel gyúlékony/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Reagál ammónium sókkal. Ezzel ammóniát képez. Ez tűzveszélyt okoz. Ha érintkezik nedvességgel és vízzel hőt fejleszthet. Lásd: Megjegyzések. 

Képlet: KOH
Molekulatömeg: 56.1
Forráspont: 1324° C
Olvadáspont: 380° C
Sűrűség: 2.04 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 110 (nagyon jó) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag nagyon maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 mg/m³ (plafon érték) 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
TILOS vizet önteni ebbe az anyagba; oldáskor vagy hígításkor mindig az anyagot kell lassan a vízhez adni.
Más ENSZ szám 1814, Kálium-hidroxid oldat, Veszély osztály 8, csomagolási csoport II-III. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 172).
ÁK: 2 mg/m³, CK: 2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 019-002-00-8; VESZÉLY; H302 H314; Piktogram: GHS05 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 22-35; S: (1/2)-26-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019