« vissza a keresési eredmény listához  
DIBRÓMMETÁNICSC: 0354
Metilén-bromid
Metilén-dibromid
2013 április
CAS #: 74-95-3
ENSZ #: 2664
EINECS #: 200-824-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Hevítés nyomásnövekedést okoz, a szétrobbanás kockázatával. Tűz és robbanás kockázatát okozza. Lásd Kémiai veszélyek.    Lásd Kémiai veszélyek.  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Hányinger. Gyengeség. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Lenyelve vagy belélegezve ártalmas
Bőr- és szemirritációt okoz
Károsíthatja a központi idegrendszert, a vért és a szív-érrendszert
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a központi idegrendszert, a májat, a vesét és a tüdőt
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet
Hosszantartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és fémektől. NE tárolja és szállítsa alumíniumból vagy műanyagból készült konténerben. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
DIBRÓMMETÁN ICSC: 0354
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve hidrogén-bromidot és szén-monoxidot (lásd ICSC 0023). Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, erős bázisokkal és egyes fémekkel, mint alumínium, magnézium és kálium. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit, a gumit és a bevonatokat. 

Képlet: CH2Br2
Molekulatömeg: 173.8
Forráspont: 97° C
Olvadáspont: -52.7° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.5
Oldékonyság vízben, g/100ml 15° C-on: 1.2 (mérsékelt)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 4.7
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.2
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.88 (becsült)
Viszkozitás: 0.39 mm²/s 25° C-on
Öngyulladási hőmérséklet: 515° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, lenyelés útján és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre, a vérre és a szívre. Az expozíció okozhat szén-monoxid mérgezést. Okozhat működés károsodást. A hatás késleltetett lehet. Az expozíció nagy koncentrációk esetén, okozhat eszméletlenséget vagy halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre, a májra, a vesére és a tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-003-00-8; FIGYELMEZTETÉS; H332 H412; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 20-52/53; S: (2)-24-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019