« back to the search result list(pl)  
DIIZOCYJANIAN TOLUENO-2,4-DIYLUICSC: 0339 (Maj 2018)
Diizocyjanian 4-metylo-m-fenylenu
2,4-Diizocyjaniano-1-metylobenzen
2,4-Diizocyjanianotoluen
CAS #: 584-84-9
UN #: 2078
EINECS #: 209-544-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku rozkładu termicznego.  NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z wodą.    Użyć proszek gaśniczy, ditlenek węgla, dużych ilości wody.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Ból głowy. Nudności. Wymioty. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wyciąg miejscowy. Stosować ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Pęcherze. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Special emergency response required. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa drażniąco na skórę
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Podejrzewa się, że powoduje raka
Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. NIE przechowywać razem z : patrz Zagrożenia Chemiczne. W temperaturze od 20°C do 25°C W suchym miejscu. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Zapoznać się z instrukcją producenta odnośnie właściwych warunków przechowywania. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DIIZOCYJANIAN TOLUENO-2,4-DIYLU ICSC: 0339
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO JASNOŻÓŁTEJ CIECZ LUB KRYSZTAŁY O OSTRYM ZAPACHU. STAJE SIĘ JASNOŻÓŁTA POD WPŁYWEM POWIETRZA. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
The substance polymerizes with water and many chemicals in a hazardous way. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Spalanie substancji powoduje wydzielanie się toksycznych gazów. To generuje zagrożenie zatruciem. 

Wzór chemiczny: C9H6N2O2 / CH3C6H3(NCO)2
Masa cząsteczkowa: 174.2
Temperatura wrzenia: 251°C
Temperatura topnienia: 22°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.2
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, Pa w temp.20°C: 1.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.0
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 127°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 620°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.9-9.5
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.4  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja, jej pary i aerozole działają drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie par może spowodować reakcje podobne do astmy. Wdychanie par może spowodować chemiczne zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc i obrzęk płuc. Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (inhalable fraction and vapour):.
TLV-TWA1 0.001 ppm; TLV-STEL1 0.005 ppm.
(skin); (DSEN); (RSEN); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: (pary i aerozole): 0.007 mg/m3, 0.001 ppm; peak limitation category: I(1); (momentary value that should not be exceeded): 0.035 mg/m3, 0.005 ppm; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C; działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę (SAH) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. 

ADNOTACJE
Technical toluene diisocyanate is either 100% 2,4- or a mixture of 2,4- and 2,6-isomers. TDI is a common name. CAS number of the mixture is 26471-62-5.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Każdy, u kogo wystąpiły objawy astmy z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+; R: 26-36/37/38-40-42/43-52/53; S: (1/2)-23-36/37-45-61; Nota: C 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018