« Takaisin hakulomakkeelle  
TORIUMICSC: 0337 (Marraskuu 2010)
CAS #: 7440-29-1
YK #: 2912
EC Numero: 231-139-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä jauhemaisena.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Älä altista hankaukselle tai iskulle. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä metallipalojen sammutusjauhetta, kuivaa hiekkaa. EI muita aineita.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Ks. Huomautukset.  Käytä suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Käytä säteilyn ilmaisinta varmistaaksesi, että alue on turvallinen. 
Silmät Punoitus.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecancer;health haz
VAARA
Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa
Saattaa aiheuttaa syöpää
Vahingoittaa keuhkoja hengitettynä
Vahingoittaa hengityselimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 7 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. Viileä. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. 
TORIUM ICSC: 0337
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HARMAA-VALKOINEN METALLIJAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Aine voi syttyä spontaanisti kosketuksessa ilman kanssa . Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi halogeenien, vedyn ja rikin kanssa. 

Molekyylikaava: Th
Atomimassa: 232.0
Kiehumislämpötila: 4788°C
Sulamislämpötila: 1750 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 11.7
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: ei liukene
Itsesyttymislämpötila: 270°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä. Aerosolin hengittäminen voi aiheuttaa keuhkovaurioita. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen aerosolin hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämä aine ja sen hajoamistuotteet ovat radioaktiivisia.
Altistumisen määrästä riippuen annoksen arviointi saattaa olla tarpeen koko kehon laskentamenetelmää käyttäen.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Varastointi tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, saattaa johtaa kaasumaisten radioaktiivisten hajoamistuotteiden kerääntymiseen.
Aineen viipyminen kehossa johtaa pitkäaikaiseen kudosten alfa-säteilytykseen.
Toimita lääkärin hoitoon, mikäli hengitysvaikeuksia ja/tai kuumetta esiintyy.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi