« vissza a keresési eredmény listához  
TETRAETIL-SZILIKÁTICSC: 0333 (1998 március)
Etil-szilikát
Tetraetil-ortoszilikát
CAS #: 78-10-4
ENSZ #: 1292
EINECS #: 201-083-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  37° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  37° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, habot, alkohol-rezisztens habot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Zavartság. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.    A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. Megjegyzés: vízzel reakcióba lép és tapadós tömeget képez. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve savaktól és oxidálószerektől. Hűvösen. Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
TETRAETIL-SZILIKÁT ICSC: 0333
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál savakkal, vízzel és oxidálószerekkel. 

Képlet: (C2H5O)4Si
Molekulatömeg: 208.3
Forráspont: 168° C
Olvadáspont: -77° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.93
Oldékonyság vízben: lassan hidrolizál
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 200
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 7.22
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 37° C z.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.3-23 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az expozíció okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a vesére. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA.
MAK: 86 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 44 mg/m³, 5 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 286).
ÁK: 44 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (irritáló anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 014-005-00-0; FIGYELMEZTETÉS; H226 H332 H319 H335; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 10-20-36/37; S: (2) 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019