« vissza a keresési eredmény listához  
METILCIKLOHEXANOL (IZOMEREK KEVERÉKE)ICSC: 0292
Hexahidrometilfenol
Hexahidrokrezol
2001 december
CAS #: 25639-42-3
ENSZ #: 2617
EINECS #: 247-152-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  41° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  41° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon AFFF-t, alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. 
CSOMAGOLÁS
 
METILCIKLOHEXANOL (IZOMEREK KEVERÉKE) ICSC: 0292
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN, VISZKÓZUS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C7H14O
Molekulatömeg: 114.2
Forráspont: 174° C
Olvadáspont: <-50° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.92
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 3-4
Gőznyomás, kPa 30° C-on: 0.20
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.9
Lobbanáspont: 41° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 296° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.05  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a bőrt. A gőz nagy koncentrációban irritálja a szemet és a felső légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
This substance is a mixture of three isomers (ortho, meta and para), with the meta and para forms predominating.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 20; S: (2)-24/25; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018