« back to the search result list(pl)  
MAGNEZ (PROSZEK)ICSC: 0289 (Listopad 2019)
CAS #: 7439-95-4
UN #: 1418
EINECS #: 231-104-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy). Może ulec samorzutnemu zapaleniu się w kontakcie z powietrzem.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z wilgocią i jakimikolwiek innymi substancjami.  ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU. System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Użyć suchy piasek, specjalny proszek gaśniczy. NIE stosować wody. NIE stosować innych środków gaśniczych. Patrz: Adnotacje.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia w jamie ustnej.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do suchych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flame
W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy
Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 4.2; Grupa Opakowań UN: I, II, III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z innymi niezgodnymi materiałami. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne. 
MAGNEZ (PROSZEK) ICSC: 0289
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SZARY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Silnie rozdrobniona, zapala się w powietrzu. Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. Wirowanie, transport pneumatyczny, przesypywanie itp. tej substancji w stanie suchym może spowodować powstawanie ładunków elektrostatycznych. 

Zagrożenia chemiczne
S(s)ubstancja może ulec samoistnemu zapaleniu się w kontakcie z powietrzem i wilgocią. Co powoduje wytwarzanie drażniących i toksycznych dymów. (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami oraz wieloma innymi substancjami.(,) (W)wchodzi w reakcję z wilgocią oraz kwasami.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: Mg
Masa atomowa: 24.3
Temperatura wrzenia: 1100°C
Temperatura topnienia: 649°C
Gęstość : 1.7 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Temperatura samozapłonu: 473 °C
Granice stężeń wybuchowych, % vol w powietrzu: patrz: Adnotacje 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie pyłów. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzane lub przedłużone narażenie na cząstki pyłu może oddziaływać na płuca 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Environmental effects of the substance have been adequately investigated, but no significant effects have been found. 

ADNOTACJE
Burns with an intense flame.
In order to prevent eye injury do not look directly at magnesium fires.
Explosive limits, vol% in air: (LEL) 0.03 kg/m³.
See ICSC 0701.
Reaguje gwałtownie z środkami gaśniczymi, takimi jak woda, ditlenek węgla, halony, proszek gaśniczy i piana gaśnicza. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
H250; H260 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018