« vissza a keresési eredmény listához  
MAGNÉZIUM (POR)ICSC: 0289 (2019 november)
CAS #: 7439-95-4
ENSZ #: 1418
EINECS #: 231-104-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle. Spontán meggyulladhat, levegővel érintkezve.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet nedvességgel vagy semmilyen más anyaggal.  ELŐZZE MEG A KIPORZÁST! Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon száraz homokot, speciális port. Víz használata TILOS! Más szer használata TILOS! Lásd Megjegyzések.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Légszomj.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés a szájban.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett száraz tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flame
Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki
Levegővel érintkezve önmagától meggyullad 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4-3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 4.2; ENSZ Csomagolási csoport: I, II, III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Szárazon. Jól zárva. Elkülönítve más összeférhetetlen anyagoktól. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes. 
MAGNÉZIUM (POR) ICSC: 0289
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZÜRKE POR. 

Fizikai veszélyek
Meggyulladhat a levegőn, ha finoman elosztott formában van. Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. Ha száraz, keverés, pneumatikus továbbítás, öntés, stb. hatására elektrosztatikusan feltöltődhet. 

Kémiai veszélyek
Az anyag spontán meggyulladhat levegővel és nedvességgel érintkezve. Ezzel irritáló és mérgező füstöket képez. Reagál oxidálószerekkel és sok más anyaggal. Reagál nedvességgel és savakkal. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: Mg
Atomtömeg: 24.3
Forráspont: 1100° C
Olvadáspont: 649° C
Sűrűség: 1.7 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció
Öngyulladási hőmérséklet: 473 ° C
Robbanási határok, térf% levegőben: lásd Megjegyzések 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a por belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós por részecske expozíció hatással lehet a tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait megfelelően vizsgálták, de semmilyen jelentős hatást nem észleltek. 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy lánggal ég.
A szemkárosodás megelőzése érdekében, ne nézzen direkt a magnézium tűzre.
Robbanási határok, térf.% levegőben: (LEL) 0,03 kg/m³.
Lásd ICSC 0701.
Hevesen reagál olyan tűzoltó anyagokkal, mint: a víz, a szén-dioxid, a halonok, a por és a hab. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás : 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 012-001-00-3; VESZÉLY; H260 H250; Piktogram: GHS02; Megjegyzés: T.  EU szerinti osztályozás
H250; H260 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019